Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement Academische Jaarprijs

MISSIE ACADEMISCHE JAARPRIJS

De Academische Jaarprijs wil wetenschappelijk onderzoekers en promovendi motiveren om, samen met studenten, een breed publiek en/of specifieke doelgroepen zoals jongeren, actief te interesseren voor de resultaten van eigen, kwalitatief excellent onderzoek. Het team met het krachtigste communicatieplan ontvangt de hoofdprijs van 100.000 euro om het ingediende plan te realiseren. Daarnaast is er de Publieksprijs, waarvoor niet het oordeel van de jury telt, maar het aantal publieksstemmen. Het winnende team krijgt een redactioneel item in een wetenschapsprogramma van VPRO/NTR in 2014.

De Academische Jaarprijs stelt wetenschappers in staat om toponderzoek landelijk onder de aandacht te brengen, en om een breed publiek en/of specifieke doelgroepen actief te betrekken bij wetenschappelijk denken en doen. Zo draagt de prijs bij aan een beter begrip van en een sterker maatschappelijk draagvlak voor de wetenschap.

Stimulans en begeleiding

De Stichting Academische Jaarprijs stimuleert de deelname van gemotiveerde teams van onderzoekers, promovendi en studenten en de kwaliteit van de ingediende plannen door alle potentiële deelnemers een workshop communicatie aan te bieden. Ook teams die uiteindelijk afzien van deelname krijgen daardoor een basisinzicht in het traject van wat (wil ik overbrengen) naar hoe (ga ik dat doen).

De lat voor de Academische Jaarprijs ligt hoog. Randvoorwaarden zijn groot wetenschappelijk gewicht en maatschappelijke relevantie van het  onderzoek dat teams toegankelijk willen maken voor publiek(sgroepen). Kern is een heldere presentatie van een creatief en goed doordacht communicatieplan. Om de drie finalisten in dit proces te begeleiden krijgen zij op diverse momenten deskundige ondersteuning (plananalyse, voorbereiding online pitch en presentatietraining).

PARTNERS EN SPONSOREN

De Academische Jaarprijs kwam in 2005 tot stand op initiatief van NRC Media in samenwerking met de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)  en de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). NWO is sinds 2010 hoofdpartner van de Academische Jaarprijs. Mediapartners zijn NRC Carrière, VPRO en NTR.

De Academische Jaarprijs 2013 wordt mede mogelijk gemaakt door SNS REAAL Fonds, Unilever, Gemeente Utrecht en DDK. De Academische Jaarprijs wordt gerealiseerd door de Stichting Academische Jaarprijs, waarin alle partners vertegenwoordigd zijn. De jury is onafhankelijk en wordt benoemd door het stichtingsbestuur. De organisatie van de Academische Jaarprijs is in handen gegeven van DDK.

DEELNEMENDE ONDERZOEKSINSTELLINGEN

De competitie staat open voor teams samengesteld uit onderzoekers, promovendi en studenten van de Nederlandse universiteiten, UMC’s, TNO, GTI’s  en niet-commerciële onderzoeksinstituten en onderzoeksinstellingen.

De Academische Jaarprijs 2013 start begin februari 2013 en sluit af met de finaledag eind oktober 2013.

WEDSTRIJDONDERDELEN

De wedstrijd om de Academische Jaarprijs kent vier onderdelen:

 • Fase 1. Call for proposals
 • Fase 2. Workshop communicatie
 • Fase 3. Indienen communicatieschets
 • Fase 4. Drie genomineerde teams strijden om de hoofdprijs

Korte samenvatting
De inzendingen van de call for proposals worden beoordeeld op hoogwaardige wetenschappelijke kwaliteit. Alle inschrijvingen die hieraan voldoen gaan door naar fase 2: de workshop communicatie. Na deze workshop beslissen de teams of zij meer tijd en moeite willen steken in de Academische Jaarprijs. In fase 3 dienen de teams een communicatieschets in. De jury beoordeelt de schetsen en selecteert drie finalistenteams. De finalisten werken in fase 4 hun communicatieschets uit tot een volwaardig communicatieplan. Tevens presenteren zij hun plan in een korte online pitch , die in oktober getoond worden op de website W24 om stemmen te vergaren. Tijdens de finale presenteren de teams de plannen en wijst de jury de winnaar aan. Ook de Publieksprijs wordt tijdens de finale bekendgemaakt.

FASE 1: CALL FOR PROPOSALS

4 februari – 2 april 2013

Je kunt je helaas niet meer aanmelden voor de Academische Jaarprijs 2013
De call for proposals van de Academische Jaarprijs kent de volgende spelregels:
 1. Elk deelnemend team bestaat voor een deel uit studenten/promovendi, maar niet uitsluitend uit promovendi en studenten. Communicatiemedewerkers van de universiteit  en derden zijn uitgesloten van deelname aan het team.
 2. Voor de Academische Jaarprijs komt uitsluitend eigen toponderzoek in aanmerking dat de afgelopen vijf jaar heeft geresulteerd in:
 • Een publicatie in een vooraanstaand (inter)nationaal wetenschappelijk tijdschrift;
 • en/of een boek dat is uitgegeven door een vooraanstaande wetenschappelijke uitgever en dat de toets van peer review heeft doorstaan
 • en/of een onderzoeksproject dat wordt gesteund door NWO en/of dat bij onderzoeksvisitatie cf. het Standaard Evaluatie Protocol van de VSNU, NWO en KNAW hoog heeft gescoord.
 1. Een proposal dient te bestaan uit:
 • Een korte introductie van het team.
 • Een korte introductie van het betreffende onderzoeksproject.
 • Een bijlage met excerpten van publicaties over het betreffende onderzoek.
 1. De call for proposals sluit op dinsdag 2 april 2013 om 12.00 uur. Op deze datum moeten de proposals zijn gemaild naar: info@academischejaarprijs.nl (als zip-bestand/gecomprimeerde map). Eventuele bijlagen op papier in drievoud sturen naar: Stichting Academische Jaarprijs
  Helling 14, 3523 CC Utrecht
 2. Inzendingen die na dinsdag 2 april 2013,12.00 uur binnenkomen vallen buiten de competitie.
 3. In week 14 worden de proposals getoetst op wetenschappelijke kwaliteit.
 4. Op woensdag 10 april 2013 ontvangen alle teams bericht of zij het wedstrijdtraject kunnen vervolgen en deelnemen aan de workshop communicatie op 19 april 2013.

FASE 2. Workshop Communicatie

19 april 2013

 1. De workshop vindt plaats op vrijdag 19 april 2013 bij NWO, Laan van Nieuw Oost-Indië 300 te Den Haag.
 2. Aanwezigheid is aan te bevelen voor teams met het voornemen een communicatieschets in te dienen, maar alle deelnemers steken er wat van op.De presentatie van Marja van der Putten – KNAW is hier te vinden

FASE 3. INDIENEN COMMUNICATIESCHETS

24 mei 2013

 1. Teams die na afloop van het gastcollege besluiten het wedstrijdtraject te vervolgen dienen uiterlijk vrijdag 24 mei 2013, voor 12.00 uur een schets in van hun communicatieproject.
 2. De inzending bestaat uit, kort samengevat:
 • Eventuele aanvullingen op eerder toegezonden informatie over het onderzoeksproject zoals excerpten van publicaties of andere elementen die aantonen dat het om gerefereerd onderzoek gaat.
 • Een motivatie waarom dit onderzoek interessant is voor een breed publiek.
 • Een schets van het beoogde communicatieplan volgens het format Eisen communicatieschets 2013

Inleveren Communicatieschets:

De inschrijvingen moeten op uiterlijk vrijdag 24 mei 2013, voor 12.00 uur digitaal en in print zijn ingeleverd. De bestanden dienen gemaild te worden naar info@academischejaarprijs.nl (als zip-bestand/gecomprimeerde map).

In print dient alles in negenvoud verstuurd te worden naar:

Stichting Academische Jaarprijs
Helling 14, 3523 CC Utrecht

3. Inzendingen die na vrijdag 24 mei 2013, 12.00 uur binnenkomen vallen buiten de competitie.

4. De jury beoordeelt de inzendingen op:

 • Wetenschappelijk gewicht en maatschappelijke relevantie
 • Communicatiewaarde (originaliteit en effectiviteit)
 • Uitvoerbaarheid

Uitgangspunt is dat de inzendingen uitsluitend resultaat zijn van de creativiteit en inzet van de betrokken onderzoekers en promovendi/studenten.

5. De jury nomineert uit de inzendingen maximaal drie teams voor deelname aan de vierde ronde van de Academische Jaarprijs. Alle teams ontvangen bericht over de uitslag op woensdag 12 juni 2013

6. Het oordeel van de jury is bindend. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd

FASE 4. FINALE MET DRIE GENOMINEERDEn

In de finale baseert de jury zijn oordeel op:

a. het uitgewerkte communicatieplan

b. de online pitch

c. de presentatie op de finale.

A. UITWERKING COMMUNICATIEPLAN
 1. De genomineerde teams hebben woensdag 12 juni tot woensdag 18 september 2013 de tijd hun communicatieplannen uit te werken. De definitieve plannen moeten uiterlijk op woensdag 18 september 2013 voor 12.00 uur digitaal en in print zijn ingeleverd. De bestanden dienen gemaild te worden naar info@academischejaarprijs.nl (als zip-bestand/gecomprimeerde map). Indien bestanden te groot zijn kunnen zij ook per CD-Rom of USB worden aangeleverd.De communicatieplannen dienen tevens in negenvoud in print te worden verstuurd naar:Stichting Academische Jaarprijs
  Helling 14, 3523 CC Utrecht
 1. Inzendingen die na 12.00 uur op woensdag 18 september 2013 binnenkomen vallen buiten de competitie.
 2. De uitgewerkte communicatieplannen van de genomineerden bevatten in elk geval:
 • De al eerder toegezonden (aanvullende) informatie over het onderzoeksproject waaruit blijkt dat het om gerefereerd toponderzoek gaat.
 • De al eerder toegezonden motivatie waarom dit onderzoek interessant is voor een breed publiek en of speciale doelgroepen.
 • Een communicatieplan van maximaal 4.000 woorden, waarin de eerder ingediende communicatieschets nader wordt uitgewerkt. Hierin mogen de volgende dingen niet ontbreken: een duidelijke doelstelling, doelgroepkeuze en –benadering, een overzicht van in te zetten media (av, drukwerk, rtv internet, tentoonstellingen etc.) en verwacht bereik.
 • Een reële kostendekkende begroting voor de uitvoering van het ingediende plan. Het prijzengeld is bestemd voor het realiseren van het project. Het is toegestaan aanvullende kostendekkende inkomsten te genereren.
 • Een planning voor de mogelijke realisering van het voorstel, beginnend (met de ontwikkeling van de uitvoering) in voorjaar 2014.
B. PITCH PUBLIEKSPRIJS VPRO/NTR

Elk genomineerd team maakt met de wetenschapsredactie van de VPRO/NTR een vier minuten durende pitch. Aan de pitch is een publiekspoll gekoppeld; deze weegt de jury mee in de beoordeling. De genomineerde teams houden rekening met twee bijeenkomsten in het Mediapark te Hilversum:

- voorbereidingsbijeenkomst medio augustus 2013 (datum nader te bepalen)

- opnamedag op medio september 2013 (datum nader te bepalen)

Het publiek kan de online pitches bekijken en een stem uitbrengen op wetenschapskanaal W24. Een campagne in o.a. de VPRO gids, NRC Media en de deelnemende universiteiten roepen het publiek op een stem uit te brengen. Tijdens de finaledag in oktober 2013 wordt de winnaar van de Publieksprijs bekendgemaakt. De prijs is een redactioneel item in een tv-uitzending in 2014.

C. PRESENTATIE AAN JURY TIJDENS DE FINALE:

Eind oktober 2013 presenteren de drie finalistenteams hun uitgewerkte plannen in maximaal 15 minuten aan de jury, pers en het publiek. De jury ziet hierin de hoofdrol voor promovendi/studenten weggelegd. Inschakelen van professionele presentatoren of derden is voor de presentatie aan jury en publiek niet toegestaan. De presentatie telt mee in de beoordeling. De presentatie kan ondersteund worden met technische en/of andere hulpmiddelen.

De jury wijst het winnende team aan. Dit team ontvangt een cheque ter waarde van 100.000 euro, bestemd voor de uitvoering van het winnende plan.

ALGEMENE BEPALINGEN

 • Het winnende team levert na realisatie van hun project een inhoudelijke en financiële evaluatie in bij de Stichting.
 • Het foto- en videomateriaal dat wordt gemaakt door de organisatie bij de voorrondes en de finale kan worden gebruikt voor promotionele doeleinden van de Stichting Academische Jaarprijs. Deelname aan de competitie impliceert, dat de deelnemers hiermee instemmen. Eventuele claims door derden voor het gebruik van niet-rechtenvrije beelden bij het presentatiemateriaal zijn niet te verhalen op de organisatie.
 • Door deelname stemmen de teams ermee in dat hun voorstellen door de stichting worden gebruikt voor publicitaire doeleinden. Teams verlenen hun medewerking aan promotionele uitingen van de Stichting Academische Jaarprijs. Tevens zetten teams zich in voor eigen pr en publiciteit, waarin zij de Academische Jaarprijs vermelden.

Dit reglement is op 1 februari 2013 vastgesteld door het bestuur van de Stichting

Academische Jaarprijs. Hiermee vervallen de eerdere reglementen.